Rubriklogga

Ordlista

OrdlistaSvensk-engelskEngelsk-svenskAllel: En upplaga av ett specifikt anlag. Olika typer av alleler ger olika varianter av den egenskap som allelens locus styr över, exempelvis rött eller svart hår. En allel på varje locus ärvs från modern och en ärvs från fadern.
Chimärism En chimär är en individ som har två uppsättningar av DNA, till följd av att två befruktade ägg fogats samman till att bilda ett enda foster istället för två. Chimärism kan bland annat resultera i en häst som är delvis fux och delvis svart, eller en katt med olika färg på höger respektive vänster ansiktshalva, inklusive ögonen. Om de två embryon som fogats samman är av olika kön, kan även intersexualism uppstå, d.v.s. könsindikatorer för båda könen i en och samma individ.
Dominant Ett anlag som är genomslagskraftigt gentemot andra anlag, och döljer de egenskaper de andra anlagen ger, till fördel för sina egna egenskaper. En dominant gen behöver bara finnas i en upplaga för att synas, och kan inte ligga dold för att sedan plötsligt ge sig tillkänna hos en avkomma. 'Finns den så syns den.'
Se även ofullständig dominant.
DNA Förkortning av engelskans deoxyribonucleic acid. Den totala mängden gener som en levande varelse bär på. Gener är sekvenser av de sockermolekyler, fosfatgrupper, estrar och kvävebaser som bildar den långa spiral som är känd som DNA-molekylen. Den ligger ihoprullad till en så kallad kromosom, vilka återfinns parvis ihopkopplade i ett jämnt antal i varje cell i hela kroppen. Människor har 46 kromosomer, uppdelade i 23 par. Hästar har 64 kromosomer i 32 par.
Fenotyp Utseendet; De yttre egenskaperna; De färger man kan urskilja med blotta ögat. Jfr genotyp.
Genom En individs hela genetiska kodning; Alla individens gener.
Genotyp Individens genetiska uppsättning. Genotypen kan innehålla anlag som man inte kan se med ögat (fenotypen), till exempel för att de döljs av andra, starkare gener.
Grundfärger De färger som ligger till grund för samtliga hästfärger och färgteckningar. Grundfärgerna är brun, svart och fux. Alla andra färger är modifieringar av dessa tre. I USA och Storbritannien skiljer man mellan bay och brown - brun och svartbrun - och räknar därför med fyra grundfärger.
Heterozygot Heteros är klassisk grekiska för "annan", "olik". Heterozygot betyder att allelerna på ett visst locus är av olika typer. (Jfr. homozygot.)
Homozygot Homo betyder "samma", eller "lika", på klassisk grekiska. Homozygotism innebär att allelerna på ett visst locus är av samma typ. Individen bär då på dubbel uppsättning av genen. Homozygotism är det enda sättet för en recessiv gen att ge sig tillkänna. I heterozygot form döljs den recessiva allelen av den andra.
Hårrem Hästens päls. Även känd som täckhår.
Känselhår De långa hårstrån som hästen har på mulen och runt ögonen. Jfr täckhår och skyddshår.
Locus En plats på DNA-strängen, som styr en viss egenskap. Alla loci har olika uppgifter och varje locus har plats för en allel, d.v.s. upplaga av genen ifråga.
Melanin En grupp av färgpigment som produceras av många levande varelser, exempelvis i huden och håret hos djur och människor.
Ofullständig dominant Ett anlag som ger svagare effekt i enkel uppsättning (heterozygot), och starkare effekt vid dubbel uppsättning (homozygot).
Ofullständigt recessiv: Ett anlag som mestadels ger vika för andra anlag och är nästan osynligt i heterozygot form.
Rapp En äldre benämning för svart grundfärg som inte blektes av sommarsolen.
Recessiv Ett anlag som ger vika för andra anlag, och bara syns i homozygot form, d.v.s. om det inte finns några andra typer av anlag närvarande. Ett recessivt anlag kan plötsligt dyka upp efter flera generationer av opåverkade individer, om anlaget nedärvs från båda föräldrarna.
Skyddshår Hästens man, svans, pannlugg och hovskägg. Jfr täckhår och känselhår.
Somatisk mutation En förändring i en cells DNA, som uppstår och förs vidare till nya celler vid celldelning. Mutationen kan uppstå när som helst under individens levnadstid, från fosterstadiet till ålderdomen. Mutationen förs inte vidare till avkommor, eftersom den är begränsad till celler i kroppens konstruktion och inte påverkar arvsmassan i individens könsceller. Somatiska mutationer kan vara ofarliga, eller ge upphov till sjukdomar, till exempel cancer.
Stickelhår Vita hår insprängda i en i övrigt färgad hårrem.
Täckhår Hästens päls, även kallad hårrem. Jfr skyddshår och känselhår.
Utspädningsfärger Ett samlingsnamn för de fem gener som bleker grundfärgerna i varierande grad;
gulanlag och pearl, silver, black, champagne, samt flax.
Wild type Den ursprungliga formen av en gen, som är eller kan antas ha varit den mest utbredda typen av allel hos viltlevande individer, i motsats till nyare, muterade former av samma gen, vilka har uppstått eller fått ett bredare genomslag hos arten genom människans urval och riktade avel.
Överkorsning Ibland händer det att delar av två kromosomer byter plats, så att DNA från moderns kromosom hamnar på faderns, och vice versa. Detta sker i samband med att kromosomerna kopieras och senare delar på sig, för att ta plats i könscellerna, d.v.s. ägg och spermier.